Tvorivé praktické dielne - SOŠ Farského 9, Bratislava - JUVYR 2014

V dňoch 25. – 26. novembra 2014 sa v priestoroch Národného tenisového centra v Bratislave konal už 23. ročník podujatia JUVYR  - školského prezentačného podujatia žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska.

Cieľom tejto akcie je zviditeľniť a predstaviť remeslá, remeselné zručnosti žiakov SOŠ.

SOŠ  gastronómie a hotelových služieb, Farského 9 v Bratislave sa každoročne zúčastňuje tejto aktivity. Tím pedagogických pracovníkov a žiaci školy propagovali  a prezentovali odborné vzdelávanie a prípravu, remeslá a manuálne zručnosti žiakov v jednotlivých profesiách.  8 pedagógov a 30 žiakov školy zabezpečovalo počas týchto dní tri aktivity:

- Prezentáciu  prác žiakov  - ponukou  a predajom výrobkov cukrárskych, pekárskych,  mäsiarskych za materiálové náklady.

- Prezentácia profesie odbornou tvorivosťou – žiaci učebného odboru cukrár a pekár pod odborným dozorom pani MOV Morvayovej, predvádzali ukážky zdobenia medovníkov,  prácu  z ťahaným karamelom  a modelovanie ozdôb z cukrárskej modelovacej hmoty. Žiaci ZŠ sa mohli nielen inšpirovať , ale  v rámci nášho zážitkového tvorivého pracoviska si  mohli potom vyskúšať jednotlivé remeselné zručnosti  a zhotoviť si vlastný výrobok  a pomaškrtiť si na ňom.  Žiaci odboru čašník, servírka prezentovali odborné zručnosti v príprave miešaných nápojov, kávy a voňavého punču. Na prácu žiakov dozerala a usmerňovala ich pani MOV Grachová.

- Prezentácia profesie, vzdelávacích programov školy a možnosť uplatnenia absolventov školy na trhu práce. Žiaci a učitelia odborných predmetov podávali podrobné informácie o konkrétnych vzdelávacích aktivitách školy, formách  a organizácii štúdia.

Škola SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, sa zapojila do motivačných súťaží  a  pripravila pre žiakov základných škôl až štyri súťaže so zameraním na potravinárstvo a gastronómiu. Súťaže boli organizované najmä na praktické činnosti a zážitkové vzdelávanie.

Žiaci mali možnosť priamo zapojiť sa do procesu tvorby výrobkov a ukážok vybraných remesiel,  teda „nielen vidieť, ale aj tvoriť“, čo  by ich  mohlo motivovať pri rozhodovaní o výbere budúcej profesie.

Návštevníkov  stánku zaujala výroba karamelových ozdôb, zdobenie perníkov, ponuka lákavých miešaných nápojov.