13.11.2014 Tlačová správa: Trojica odborných škôl na východe chce byť atraktívnejšia pre žiakov

Trojica odborných škôl na východe chce byť atraktívnejšia pre žiakov

 

Tlačová správa

 

Už rok sa vďaka projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce snaží aj na východnom Slovensku zlepšiť trojica škôl podmienky pre študentov a zatraktívniť svoje učebné odbory pre žiakov, ale aj zamestnávateľov. Zapojené sú dve školy v Prešove a jedna v Kežmarku. Prvé aktivity majú za sebou, v nasledujúcich dvoch rokoch naplánovaných ešte omnoho viac.

V rámci Slovenska je zapojených desať pilotných škôl, medzi nimi aj SOŠ technická na Volgogradskej 1 v Prešove. Tá pravidelne realizuje akcie zamerané najmä na propagáciu experimentálnych a žiadaných odborov pre trh práce, ktoré majú priamu väzbu na zamestnávateľov. Súčasťou projektu sú tri hlavné aktivity. Prvou je úprava vzdelávacieho procesu tak, aby čo najviac vyhovoval praxi a bol realizovaný priamo so zamestnávateľmi. V druhej časti sa zlepší technické vybavenie a budú vyškolení majstri doborného výcviku. A v neposlednom rade sa škola snaží zatraktívniť svoje odbory ich propagáciou, či už priamo prostredníctvom médií, alebo špeciálnymi podujatiami a súťažami, aby boli zaujímavé pre žiakov a ich rodičov.

Pravidelnými sa stávajú aj akcie ako Deň otvorených dverí spojený s ukážkami zručností žiakov, kde predstavujú učebné a študijné odbory pre záujemcov o štúdium. Pre triednych učiteľov a výchovných poradcov žiakov 8. a 9. ročníkov organizujú napríklad workshop.

Do ďalších dvoch tretín projektu má SOŠ naplánované aj ďalšie podujatia:

Organizovanie dní otvorených dverí

Organizovanie exkurzií pre žiakov ZŠ

Realizácia záujmového vzdelávania pre žiakov ZŚ

Organizovanie školských kôl súťaží zručnosti

Účasť na regionálnych, štátnych prípadne medzinárodných súťažiach

Spolupráca s obdobne odborne orientovanými školami vrátane zahraničných

Realizácia exkurzií u zamestnávateľov

Účasť na odborných prezentáciách a školeniach zamestnávateľov.

Škola spolu s viacerými partnermi spolupracuje napr. na experimentálnom overovaní dvoch študijných odborov, či zavádzaní duálneho systému vyučovania. Zároveň sa sústreďujú na prezentácie firiem, odborné prednášky, exkurzie, materiálno - technickú pomoc pri organizovaní záverečných skúšok a praktickej časti maturitnej skúšky, účasť zástupcov zamestnávateľov ako členov komisií na maturitných a záverečných skúškach a podobne.

SOŠ technická v Prešove je zapojená do viacerých projektov zameraných na skvalitnenie výučby. Vďaka nim vie svojim študentom zabezpečiť kvalitnejší profil a následne lepšie uplatnenie na trhu práce. Aj samotní zamestnávatelia to považujú za prospešné a vidia potenciál v zavádzaní duálneho systému vzdelávania. Škola sa tak stáva modernejšou a atraktívnejšou.

Švajčiarsko-slovenský projekt  „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“ už druhý rok realizuje Úrad vlády a Štátny inštitút odborného vzdelávania, v spolupráci so Švajčiarskou konfederáciou. Poslaním daného projektu je  posilnenie a rozvoj spolupráce  medzi školou a zamestnávateľmi. Výsledkom tejto kooperácie bude skvalitnenie výučby, zlepšenie profilu absolventov a v konečnom dôsledku aj ich lepšie uplatnenie na trhu práce.

 

TS_Trojica odborných škôl na východe chce byť atraktívnejšia pre žiakov.docx