13.3.2014 Tlačová správa: Stredné odborné školy pomáhajú znižovať nezamestnanosť mladých

Stredné odborné školy pomáhajú znižovať nezamestnanosť mladých

Po necelom roku fungovania projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce sa zrealizovalo viac ako 60 aktivít na stredných odborných školách zameraných na zvýšenie atraktivity štúdia a znižovanie nezamesntanosti do 25 rokov. Vo finálnej fáze je analýza potrieb zamestnávateľov následná úprava školských vzdelávacích programov. Boli vyškolení pilotní inštruktori zo zapojených zamestnávateľov, aby sa mohli zapojiť do procesu duálneho vzdelávania.

 

Z výskumu, ktorý bol pre potreby projektu realizovaný na konci roka 2013 vyplynulo, že zamestnávateľom chýbajú vyškolení absolventi s praxou. Problémom je nízka previazanosť škôl so zamestnávateľmi, ale aj zlý imidž stredného odborného školstva. Jednou z kľúčových aktivít projektu je preto aj lepšie propagovanie zapojených pilotných škôl. Okrem tradičných aktivít ako napr. inzercia či dni otvorených dverí sú to aj eventy určené pre žiakov základných škôl na ich motivovanie podať si prihlášku na strednú odbornú školu.

 

Jednou zo škôl zapojených do projektu je aj Stredná odborná škola chemická v Bratislave, ktorá už realizovala viacero podujatí pre žiakov. Takýmto projektom je aj „Deň alchymistov“, počas ktorého sa inak prísne strážené laboratóriá a špeciálne pracoviská otvoria pre verejnosť. Každý návštevník, najmä z radov školákov, si môže na vlastnej koži vyskúšať chemické pokusy, ktoré dokazujú základné princípy chémie. Aj týmito aktivitami chce chemická škola prilákať ďalších študentov, a zároveň im dokázať, že chémia nie je len o vzorcoch. Ako chemici radi hovoria: „Aj láska je len chémia.“

 

Štúdium na strednej odbornej škole je perspektívne. Ponúka žiakovi vzdelanie na základe kvalitne vypracovaných školských vzdelávacích programov, prepojenie školy a praxe počas celého štúdia. Vďaka úzkemu prepojeniu so zamestnávateľským sektrom majú žiaci možnosť praxovať so zárobkom už počas štúdia. Školy majú dobre vybavené odborné učebne, laboratóriá a počas praxe získavajú reálne skúsenosti, ktoré sú zamestnávateľmi žiadané. Svedčí o tom 100% upltnenie študentov z SOŠ Chemickej za posledných sledovaných 5 rokov.

 

Dokazujú to aj štatistiky.

k 31.8.2013 - Absolventi, ktorí ukončili školský rok 2012/2013:

Kategória

Počet žiakov

Počet žiakov, ktorí ukončili štúdium maturitnou skúškou v riadnom termíne (marec-máj 2013) :

14

Počet žiakov, ktorí pokračujú v štúdiu na vysokých školách:

6

Počet žiakov, ktorí sa uplatnili v zamestnaní:

5

Počet žiakov, ktorí sú nezamestnaní:

0

Počet žiakov, ktorí sú v zahraničí:

2

Počet žiakov, o ktorých nemáme informácie:

1

k 31.8.2012 - Absolventi, ktorí ukončili školský rok 2011/2012:

Kategória

Počet žiakov

Počet žiakov, ktorí ukončili štúdium maturitnou skúškou v riadnom termíne (marec-máj 2012) :

32

Počet žiakov, ktorí pokračujú v štúdiu na vysokých školách:

15

Počet žiakov, ktorí sa uplatnili v zamestnaní:

17

Počet žiakov, ktorí sú nezamestnaní:

0

Počet žiakov, ktorí sú v zahraničí:

0

Počet žiakov, o ktorých nemáme informácie:

0

 

k 31.8.2011 - Absolventi, ktorí ukončili školský rok 2010/2011:

Kategória

Počet žiakov

Počet žiakov, ktorí ukončili štúdium maturitnou skúškou v riadnom termíne (marec-máj 2011) :

46

Počet žiakov, ktorí pokračujú v štúdiu na vysokých školách:

23

Počet žiakov, ktorí sa uplatnili v zamestnaní:

22

Počet žiakov, ktorí sú nezamestnaní:

0

Počet žiakov, ktorí sú v zahraničí:

1

Počet žiakov, o ktorých nemáme informácie:

0

 

 

Stredné odborné školstvo na Slovensku má potenciál. Musí však úzko spolupracovať so zamestnávateľmi a vychovávať žiakov pre prax a nie pre úrady práce. Dôležité je preto aj motivovať šikovných žiakov, aby sa na ne hlásili a SOŠ stratili imidž škôl, kam chodia iba tí, ktorí sa nedostanú na gymnázium.

 

Od Švajčiarsko-Slovenského projektu sa očakáva pozitívny výsledok vo forme nízkej nezamestnanosti mladistvých pod 25 rokov. Švajčiarsko je známe dlhodobo najnižšou nezamestnanosťou mladých ľudí v Európe. Tá v súčasnosti dosahuje v krajinách OECD v priemere 12,4 %, avšak vo Švajčiarskej konfederácii iba 7 percent. Obsah vzdelávania sa bude inovovať v prvom rade na základe potrieb zamestnávateľov a bude zohľadňovať nielen momentálny stav, ale aj ich očakávania do budúcnosti, to všetko za účelom prípravy žiakov SOŠ v súlade s aktuálnymi trendami. Žiaci tak budú mať väčšiu istotu toho, že ich vzdelanie bude pre zamestnávateľov atraktívne aj po ukončení školy.

 

O projekte:

Cieľom projektu je posilniť a rozvinúť spoluprácu medzi zamestnávateľmi a strednými odbornými školami tak, aby sa čo najviac študentov z týchto škôl umiestnilo na trhu práce. Hlavný koordinátor projektu je ŠIOV v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky a Veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie. Výsledkom aktivít tohto projektu by malo byť obojstranne prospešné partnerstvo na úrovni zamestnávateľ – sektorová rada  (resp. profesijná alebo stavovská organizácia) – stredná odborná škola. Dôležitou súčasťou sú aj aktualizované školské vzdelávacie programy pre príslušný študijný/učebný odbor, aktualizované štátne vzdelávacie programy pre príslušnú skupinu odborov a stupeň vzdelania, realizácia praktických foriem vyučovania (odborný výcvik alebo odborná prax) priamo vo výrobe a v prevádzkach zamestnávateľov, vytvorenie vzdelávacích programov pre inštruktorov, pod vedením ktorých vykonávajú žiaci stredných odborných škôl odborný výcvik alebo odbornú prax, či pilotné vyškolenie inštruktorov.

 

TS_SOS pomahaju znizovat nezamestnanost mladych.docx