14.4.2014 Tlačová správa: SOŠ Levice - SOŠ pomáhajú znižovať nezamestnanosť mladých

Stredné odborné školy pomáhajú znižovať nezamestnanosť mladých

Po necelom roku fungovania projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce sa zrealizovalo viac ako 60 aktivít na stredných odborných školách zameraných na zvýšenie atraktivity štúdia a znižovanie nezamesntanosti do 25 rokov. Vo finálnej fáze je analýza potrieb zamestnávateľov následná úprava školských vzdelávacích programov. Boli vyškolení pilotní inštruktori zo zapojených zamestnávateľov, aby sa mohli zapojiť do procesu duálneho vzdelávania.

 

Z výskumu, ktorý bol pre potreby projektu realizovaný na konci roka 2013 vyplynulo, že zamestnávateľom chýbajú vyškolení absolventi s praxou. Problémom je nízka previazanosť škôl so zamestnávateľmi, ale aj zlý imidž stredného odborného školstva. Jednou z kľúčových aktivít projektu je preto aj lepšie propagovanie zapojených pilotných škôl. Okrem tradičných aktivít ako napr. inzercia či dni otvorených dverí sú to aj eventy určené pre žiakov základných škôl na ich motivovanie podať si prihlášku na strednú odbornú školu.

Jednou zo škôl zapojených do projektu je aj Stredná odborná na ul. sv. Michala 36 v Leviciach, ktorá už realizovala viacero podujatí pre žiakov. Škola každoročne organizuje Deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl, ktorí si na pôde školy môžu priamo vyskúšať budúce remeslo, o ktoré majú záujem.  Škola sa zapája aj do akcií pre verejnosť: spoluorganizuje mestský Deň zdravia, prezentuje sa na levickom jarmoku, spolupracuje so základnými školami a s centrom voľného času napr. pri organizovaní Dňa detí. Kaderníčky a kozmetičky poskytujú svoje bezplatné služby v domovoch pre seniorov Stolári sa aktívne zapájajú do projektov realizovaných mestom a vyrábajú lavičky a informačné tabule pre občianske združenie Patrimonium Servandi.

Štúdium na strednej odbornej škole je perspektívne. Škola ponúka štúdium v jedenástich učebných odboroch, v štyroch študijných odboroch a v piatich odboroch nadstavbového štúdia.  Praktické zručnosti získavajú žiaci priamo na školských pracoviskách praktického vyučovania - škola prevádzkuje vlastný kadernícky a kozmetický salón, reštauráciu a cukrársku výrobňu. Škola úzko spolupracuje aj so zmluvnými pracoviskami, na ktorých získavajú žiaci praktické zručnosti priamo  u zamestnávateľa napr. v odboroch autoopravár, kuchár, čašník, hostinský, hotelová akadémia, cukrár-pekár, predavač a kaderník. Škola úspešne realizuje projekty ESF zamerané na modernizáciu obsahu vyučovania a ponúka žiakom stáže a odbornú prax v zahraničí.

O uplatnení sa absolventov školy v praxi svedčí aj nasledujúca tabuľka

k 31.8.2013 - Absolventi, ktorí ukončili školský rok 2012/2013:

Kategória

Počet žiakov

Počet žiakov, ktorí ukončili štúdium záverečnou skúškou skúškou v riadnom termíne (marec-máj 2013) :

73

Počet žiakov, ktorí ukončili štúdium maturitnou skúškou skúškou v riadnom termíne (marec-máj 2013) :

80

Počet žiakov, ktorí sa uplatnili v zamestnaní, alebo pokračujú  v ďalšom štúdiu:

109

Počet žiakov, ktorí sú nezamestnaní z učebných odborov

20

Počet žiakov, ktorí sú nezamestnaní zo študijných odborov:

24

 

k 31.8.2012 - Absolventi, ktorí ukončili školský rok 2011/2012:

Kategória

Počet žiakov

Počet žiakov, ktorí ukončili štúdium záverečnou skúškou skúškou v riadnom termíne (marec-máj 2013) :

112

Počet žiakov, ktorí ukončili štúdium maturitnou skúškou skúškou v riadnom termíne (marec-máj 2013) :

86

Počet žiakov, ktorí sa uplatnili v zamestnaní, alebo pokračujú  v ďalšom štúdiu:

155

Počet žiakov, ktorí sú nezamestnaní z učebných odborov

15

Počet žiakov, ktorí sú nezamestnaní zo študijných odborov:

28

k 31.8.2011 - Absolventi, ktorí ukončili školský rok 2010/2011:

Kategória

Počet žiakov

Počet žiakov, ktorí ukončili štúdium záverečnou skúškou skúškou v riadnom termíne (marec-máj 2013) :

124

Počet žiakov, ktorí ukončili štúdium maturitnou skúškou skúškou v riadnom termíne (marec-máj 2013) :

96

Počet žiakov, ktorí sa uplatnili v zamestnaní, alebo pokračujú  v ďalšom štúdiu:

174

Počet žiakov, ktorí sú nezamestnaní z učebných odborov

31

Počet žiakov, ktorí sú nezamestnaní zo študijných odborov:

15

 

Stredné odborné školstvo na Slovensku má potenciál. Musí však úzko spolupracovať so zamestnávateľmi a vychovávať žiakov pre prax a nie pre úrady práce. Dôležité je preto aj motivovať šikovných žiakov, aby sa na ne hlásili a SOŠ stratili imidž škôl, kam chodia iba tí, ktorí sa nedostanú na gymnázium.

Od Švajčiarsko-Slovenského projektu sa očakáva pozitívny výsledok vo forme nízkej nezamestnanosti mladistvých pod 25 rokov. Švajčiarsko je známe dlhodobo najnižšou nezamestnanosťou mladých ľudí v Európe. Tá v súčasnosti dosahuje v krajinách OECD v priemere 12,4 %, avšak vo Švajčiarskej konfederácii iba 7 percent. Obsah vzdelávania sa bude inovovať v prvom rade na základe potrieb zamestnávateľov a bude zohľadňovať nielen momentálny stav, ale aj ich očakávania do budúcnosti, to všetko za účelom prípravy žiakov SOŠ v súlade s aktuálnymi trendami. Žiaci tak budú mať väčšiu istotu toho, že ich vzdelanie bude pre zamestnávateľov atraktívne aj po ukončení školy.

 

O projekte:

Cieľom projektu je posilniť a rozvinúť spoluprácu medzi zamestnávateľmi a strednými odbornými školami tak, aby sa čo najviac študentov z týchto škôl umiestnilo na trhu práce. Hlavný koordinátor projektu je ŠIOV v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky a Veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie. Výsledkom aktivít tohto projektu by malo byť obojstranne prospešné partnerstvo na úrovni zamestnávateľ – sektorová rada  (resp. profesijná alebo stavovská organizácia) – stredná odborná škola. Dôležitou súčasťou sú aj aktualizované školské vzdelávacie programy pre príslušný študijný/učebný odbor, aktualizované štátne vzdelávacie programy pre príslušnú skupinu odborov a stupeň vzdelania, realizácia praktických foriem vyučovania (odborný výcvik alebo odborná prax) priamo vo výrobe a v prevádzkach zamestnávateľov, vytvorenie vzdelávacích programov pre inštruktorov, pod vedením ktorých vykonávajú žiaci stredných odborných škôl odborný výcvik alebo odbornú prax, či pilotné vyškolenie inštruktorov.