27. 5. 2013 Tlačová správa

Začal sa projekt na zvýšenie kvality odborného vzdelávania

Bratislava - Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) odšartoval trojročný projekt na zlepšenie úrovne odborného vzdelávania na Slovensku a jeho propagáciu medzi potenciálnymi študentami a zamestnávateľmi. V pilotnom projekte sa má overiť fungujúca a výsledky prinášajúca metodika prevzatá zo Švajčiarska.

Švajčiarsko-slovenský projekt je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Cieľom projektu je posilniť a rozvinúť spoluprácu medzi zamestnávateľmi a strednými odbornými školami tak, aby sa čo najviac študentov z týchto škôl umiestnilo na trhu práce. Hlavný koordinátor projektu je ŠIOV v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky a Veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie. Výsledkom aktivít tohto projektu by malo byť obojstranne prospešné partnerstvo na úrovni zamestnávateľ – sektorová rada  (resp. profesijná alebo stavovská organizácia) – stredná odborná škola. Dôležitou súčasťou sú aj aktualizované školské vzdelávacie programy pre príslušný študijný/učebný odbor, aktualizované štátne vzdelávacie programy pre príslušnú skupinu odborov a stupeň vzdelania, realizácia praktických foriem vyučovania (odborný výcvik alebo odborná prax) priamo vo výrobe a v prevádzkach zamestnávateľov, vytvorenie vzdelávacích programov pre inštruktorov, pod vedením ktorých vykonávajú žiaci stredných odborných škôl odborný výcvik alebo odbornú prax, či pilotné vyškolenie inštruktorov. Počíta sa aj s účasťou zástupcov zamestnávateľov/profesijných a stavovských organizácií v procese ukončovania odborného vzdelávania a prípravy v rámci maturitných skúšok, ako aj s účasťou na záverečných skúškach. Vzdelávacie aktivity pre učiteľov odborných predmetov sú zamerané na aktuálne trendy v odbore, netradičné metódy a formy výučby.
Špeciálna pozornosť bude venovaná tým študijným/učebným odborom, o ktoré majú žiaci končiacich ročníkov základných škôl (resp. ich zákonní zástupcovia) minimálny alebo žiadny záujem, avšak trh práce ich požaduje.

Celý projekt je financovaný z finančných prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu prostredníctvom Národného kontaktného bodu, Úradu vlády Slovenskej republiky a to maximálne do výšky viac než tri a pol milióna eur v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Projekt sa bude realizovať do konca marca roku 2016 v týchto oblastiach – elektrotechnika, technická a aplikovaná chémia, potravinárstvo, stavebníctvo, geodézia a kartografia, ekonomika a organizácia, obchod a služby (kaderníci), technická chémia silikátov (sklársky priemysel). V súčasnosti sa do projektu zapojilo desať stredných odborných škôl na Slovensku, z toho tri v Bratislave, dve v Prešove, ďalej v Šuranoch, Kežmarku, Leviciach, Novákoch a v Lednických Rovniach. Do projektu je zapojených aj pätnásť zamestnávateľov, Zväz elektronického priemyslu, Štátny ústav na kontrolu liečiv a Cech pekárov a cukrárov.

 

Švajčiarsky vzdelávací systém, ktorý sa v tomto projekte uplatňuje, je pre slovenské odborné školstvo v mnohom inšpiratívny. Výsledkom môže byť veľmi nízka nezamestnanosť mladistvých pod 25 rokov. V súčasnosti dosahuje v krajinách OECD v priemere 12,4 %, avšak vo Švajčiarskej konfederácii iba sedem percent.

 

 

27.5.2013_TS_Začal sa projekt na zvýšenie kvality odborného vzdelávania.docx