7. 11. 2013 Pracovná návšteva zo Švajčiarska

Dňa 7. 11. 2013 sa v rámci Švajčiarsko-slovenského projektu uskutočnila pracovná návšteva zástupcov Švajčiarskej konfederácie s cieľom  zhodnotiť  priebeh a výsledky projektu „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“ financovaného z prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Do projektu je zapojená aj Stredná odborná škola technická v Šuranoch, ktorá ako garant zabezpečuje realizáciu projektu v oblasti elektrotechniky.

Návštevy zo švajčiarskej strany sa zúčastnili pán Ulrich Stürzinger – vedúci divízie nových členských štátov EÚ Švajčiarskej agentúry pre rozvoj a spoluprácu SDC Federálneho ministerstva zahraničných vecí, pán Anton Hagen – vedúci Kancelárie pre implementáciu švajčiarskeho príspevku pre Českú republiku a Slovensko. Pán Martin Scherer – programový manažér švajčiarskeho štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti SECO, Federálneho ministerstva hospodárstva, vzdelávania a výskumu, pán Ralph Friedländer – programový manažér Švajčiarskej agentúry pre rozvoj a spoluprácu SDC, a pán Lajos Szabó – zástupca Kancelárie pre implementáciu švajčiarskeho príspevku pre Slovensko. Slovenskú stranu zastupovali pani Anna Jurkovičová z MŠVVŠ SR, pani Viera Žatkovičová zo ŠIOV Bratislava a pán František Tamašovič riaditeľ  SOŠ technickej v Šuranoch.

Delegácia navštívila firmu Mühlbauer s.r.o., ktorá veľmi úzko spolupracuje so Strednou odbornou školou technickou v Šuranoch. Vedúci praktického výcviku skonštatoval, že spoločne  dokážu pripraviť kvalitných absolventov presne podľa očakávaní trhu práce, pričom škola zabezpečuje, aby sa absolventi vedeli uplatniť aj v iných spoločnostiach.  Ladislav Paškrta, výkonný riaditeľ Muehlbauer Technologies, s.r.o. Nitra zdôraznil, že každý absolvent, ak má záujem, môže po ukončení štúdia nájsť prácu v ich spoločnosti.

V priestoroch SOŠ technickej v Šuranoch predstavila pani Anna Jurkovičová z MŠVVŠ SR súčasne platné všeobecne záväzné právne predpisy, týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy a konkrétne  zmeny, ktoré ministerstvo navrhlo a prerokovalo so zamestnávateľmi. Tieto zmeny boli inšpirované aj švajčiarskym duálnym systémom odborného vzdelávania.

Následne pani Viera Žatkovičová ako zástupkyňa ŠIOV prezentovala doterajšie aktivity v projekte.  Riaditeľ SOŠt v Šuranoch prezentoval využitie metodiky používanej vo Švajčiarsku na konkrétnych podmienkach školy. Daná metóda je v  našich podmienkach niečím novým pri zapájaní podnikovej praxe do tvorby a hodnotenia študijných programov. Jej analytický prístup a zároveň komplexnosť posudzovania vplyvov na dané povolanie zreálňuje prípravu žiakov podľa súčasných a budúcich trendov v danom odbore s ohľadom uplatnenia sa na trhu práce. Je cenným prínosom do metodológie pedagogickej praxe na školách a celoštátnej úrovni. Zástupcovia zamestnávateľov sa stávajú súčasťou tvorby učebných dokumentov a cieľov odborného vzdelávania a prípravy.

Na základe tejto metodiky sa zisťovali  prostredníctvom workshopov požiadavky zamestnávateľov na obsah vzdelávania absolventov. Cieľom bolo nielen zisťovať terajšie a budúce požiadavky zamestnávateľov, ale aj premietnuť tieto závery do takej  podoby, aby mohli byť prenesené do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Švajčiarska strana zdôraznila, že práve úzke prepojenie odborných škôl s reálnou praxou v súkromných firmách je jedným zo základných predpokladov zamestnanosti  mladých ľudí vo Švajčiarsku. Zamestnávatelia považujú túto spoluprácu za prospešnú, ale aj ekonomicky výhodnú.

Ako uviedol pán Stürzinger, vedúci delegácie, v nových členských štátoch EÚ rastie záujem o švajčiarsky model odborného vzdelávania a prípravy. Implementácia tohto projektu na Slovensku má potenciál slúžiť ako modelový príklad pre ostatných, ktorí majú záujem transponovať určité črty veľmi efektívne fungujúceho švajčiarskeho duálneho systému OVP do ich systému vzdelávania.

 

Mgr. Anna Havlasová

SOŠ technická Šurany