8.9.2016 Tlačová konferencia: Systém odborného vzdelávania má návod ako lepšie pripravovať žiakov na prax

Systém odborného vzdelávania  má návod ako lepšie pripravovať žiakov na prax

Štátny inštitút odborného vzdelávania pripravil v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce novinku. Do spojenia stredná škola + zamestnávateľ pridali aj základné školy. Cieľom je ešte lepšie pripraviť absolventov na reálny život. Absolventi by tak mali končiť v praxi a nie na úradoch práce.


Švajčiarsko-slovenský projekt Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce prepája reálne potreby zamestnávateľov so študijnými plánmi stredných odborných škôl. Inšpirovaný švajčiarskym systémom duálneho vzdelávania sa snaží adaptovať metodiku tejto alpskej krajiny aj na Slovensko. Cieľom všetkej snahy má byť žiak, ktorý má dostať kvalifikovanú a dostatočnú prípravu pre prax

„Z tohto dôvodu je nevyhnuté nadviazať partnerstvá a komunikáciu subjektov vzdelávania čo sú ZŠ, SOŠ zamestnávatelia... s aktívnym zapojením VÚC ako zriaďovateľom škôl,“ hovorí Ing. Marcela Kulifajová zo ŠIOVu.

V súčasnosti však komunikácia na osi žiak – rodič – ZŠ – SOŠ – zamestnávateľ nie je dostatočná, v mnohých prípadoch neexistuje. Kľúčovým je preto nastavenie jasných parametrov a pravidiel, ktoré by definovali kompetencie koordinátorov za jednotlivé úseky. Laicky povedané, každý zo zapojených článkov potrebuje jasný manuál ako postupovať.

„Aj kvôli tomu bol existujúci projekt rozšírený o zapojenie základných škôl, respektíve kariérových poradcov,“ vysvetľuje Kulifajová.

Z tohto dôvodu ŠIOV v rámci projektu vytvoril pracovnú skupinu, zloženú z odborných pracovníkov z rôznych oblasti a v spolupráci s nimi vznikla projektová aktivita „Rozšírenie rozvoja spolupráce medzi jednotlivými subjektmi odborného vzdelávania a prípravy – zamestnávateľ, stredná odborná škola o spoluprácu zo základnou školou prostredníctvom kariérového poradenstva a profesijnej orientácie.“

Výstupom z tejto aktivity je Metodická pomôcka určená pre všetkých aktérov vzdelávania a prípravy.

Link: http://www.siov.sk/files/projekty/OVP/metodika_spoluprace_final_1-7-2016.pdf

Je založená na pätici kľúčových princípoch:

  • svedomitosť
  • otvorenosť pre nové príležitosti
  • ústretovosť
  • nadšenie
  • proaktivita

Cieľom je zaviesť inovatívne systémové prvky vo vzdelávacom systéme:

Vytvorenie koordinačnej platformy

  • Uzatvorenie Dohody o spolupráci s ročným plánom aktivít
  • Nový charakter Hodnotiacej správy školy
  • Zaviesť pojem spoločenská zodpovednosť školy
  • Dôraz na autentické vzdelávanie žiakov (zapojenie odborníkov a riešenie problémov z praxe)

 

Vďaka tomuto súboru nových opatrení ŠIOV očakáva ešte lepšie prepojenie školských vzdelávacích programov a praxe a podchytenie potenciálnych talentov pre jednotlivé študijné odbory. Už dnes totiž prax ukazuje, že začína byť nedostatok odborne vzdelaných absolventov SOŠ a naopak na úradoch práce sa hromadia aj vysokoškolsky vzdelaní absolventi. Cieľom je však vychovať takých žiakov, ktorí nebudú mať iba diplom, ale aj zručnosti potrebné pre trh práce.