7. 5. 2013 Tlačová správa

Projekt Alchymista popularizuje chémiu medzi deťmi pomocou hry

 

Prvý ročník projektu Alchymista s podporou ŠIOV sa konal na Strednej odbornej škole chemickej v Bratislave. Žiaci 8.ročníka základnej školy mali možnosť vyskúšať si praktické pokusy a presvedčiť sa, že aj chémia môže byť zábava.

Štátny inštitút odborného vzdelávania odštartoval prvý ročník projektu Alchymista. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo na Strednej odbornej škole chemickej v bratislavskom Vlčom hrdle, hravou formou popularizovalo chémiu ako atraktívny a zaujímavý predmet. Cieľom je podporiť záujem žiakov základných škôl o tento smer ich ďalšieho vzdelávania sa.

Na akcii sa zúčastnilo 21 vybraných žiakov 8.ročníka zo Základnej školy Rajčianska, ktorí boli rozdelení do 6 skupín a riešili celkovo šesť zadaných úloh z chémie. Žiaci si vyskúšali miešanie rôznych zlúčenín a ich výsledné farby a účinky. Testovali ako reagujú chemické zlúčeniny s ohňom a dozvedeli sa, ktoré prvky sa používajú napríklad pri ohňostrojoch, aby sa dosiahli rôzne farebné kombinácie. Každej skupine bol nápomocný aj študent SOŠ chemickej, ktorý im pomáhal so zadanými úlohami a usmerňoval ich kroky.

„Som rada za každú novú aktivitu, ktorá sa žiakom páči, vzbudí ich záujem o nové veci aj takouto hravou formou. Deti sú zvedavé a môže ich to posunúť tým správnym smerom aj v ostatných oblastiach učiva,“ povedala učiteľka chémie zo ZŠ Rajčianska Marcela Čambalová.

SOŠ chemická v Bratislave organizuje obdobné podujatia už sedem rokov. Za ten čas nadviazali kontakty s viacerými základnými školami z bratislavského, trnavského aj nitrianskeho kraja. V rámci tematických akcií sa deti zoznámia so skutočným chemickým laboratóriom. Úlohy vymýšľajú a prispôsobujú podľa aktuálnych potrieb, či už je to Deň Zeme alebo Deň vody. Žiaci tak získavajú skúsenosti z konkrétnych oblastí, ktoré vedia aplikovať aj v praxi.

„Naše projekty a spolupráca s viacerými základnými školami sú motivačným faktorom, ktorý zvyšuje záujem o tento častokrát neobľúbený predmet. Snažíme sa spopularizovať chémiu cez prax,“ hovorí projektová koordinátorka zo SOŠ chemickej Judita Dӧmӧtӧrová. Význam a zmysel potvrdzuje aj fakt, že škole sa darí udržať stabilný počet žiakov. Nadpolovičná väčšina z nich pokračuje vo svojom štúdiu na vysokých školách technického zamerania.

Projekt Alchymista je novou aktivitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Má za cieľ ukázať žiakom druhú stranu menej atraktívnych predmetov ako sú chémia či fyzika. Alchymista vyberá zaujímavé úlohy a pokusy, vďaka ktorým majú deti šancu spoznať reálne fungovanie chemických procesov a využitie poznatkov odborných predmetov v praxi. Deti a žiaci sa tak dostanú bližšie k učivu a zaujme ich pozornosť aj hrou.

ŠIOV - Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce

Švajčiarsko-slovenský projekt podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Cieľom projektu je posilnenie a rozvoj spolupráce medzi hlavnými subjektmi odborného vzdelávania a prípravy, a to medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou. Špeciálna pozornosť sa venuje tým študijným odborom, o ktoré majú žiaci končiacich ročníkov základných škôl minimálny alebo žiadny záujem, avšak trh práce ich požaduje. Do pilotného projektu sa zapojilo 10 stredných odborných škôl z celého Slovenska a 18 partnerských organizácií a firiem, medzi inými OSRAM Nové Zámky, Zväz elektrotechnického priemyslu či Nestlé.

 

07.5.2013_TS - Projekt Alchymista popularizuje chémiu.docx